GDPR-General Data Protection Regulation

Så här behandlar vi dina personuppgifter

När du kontaktar eller ingår avtal med np arkitekter sparar np arkitekter dina personuppgifter samt uppgifter om eventuella ingångna avtal i syfte att underlätta kontakt, följa upp ärenden samt utföra uppdrag enligt avtal. Med personuppgifter avses uppgifter så som namn, adress, e-post , telefonnummer samt fastighetsadress. Dina personuppgifter kan även komma att behandlas i samband med informationsinsatser.

np arkitekter behandlar dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändigt med hänsyn till ärendets karaktär. Det medför att olika uppgifter kommer att sparas olika länge. Vissa uppgifter måste vi spara en bestämd tid för att uppfylla viss lagstiftning som till exempel i enlighet med bokföringslagen.

Uppgifter som berör ingångna avtal sparas i 10 år. Därför är det viktigt att du begär ut eventuella originalhandlingar inom den tidsperioden. Övriga uppgifter som till exempel frågeställningar via e-post som ej berör ärende det tecknats avtal kring, projektformulär eller intresseanmälningar raderas efter 5 år.

np arkitekters e-post, dokument- och projekthantering utförs via Visma databas (Microsoft SQL Server och av IT-syds backupservrar.

np arkitekter kommer inte dela med sig av dina personuppgifter till obehöriga eller sälja dem till tredje part.

Du har rätt att i vissa fall få dina uppgifter som vi behandlar raderade. Du kan även återkalla samtycket eller begära ut de personuppgifter vi har lagrat om dig. Kontakta oss i så fall genom att ringa 0411-55 75 30.

 

Publicerad 2018-05-25